1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΦΗΓΗΣΗΣ»

 

Στο Βόλο σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2014, οι παρακάτω υπογράφοντες, μέλη του Δ.Σ. του ως άνω σωματείου, κατόπιν συγκεκριμένης εντολής της Γ. Συνέλευσης, προβαίνουν στην τροποποίηση της καταστατικού του σωματείου ως ακολούθως:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: με την υπ’ αριθμ. 213/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (εκούσια δικαιοδοσία), εγκρίθηκε κι αναγνωρίσθηκε το από 12-1-2006 το σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΦΗΓΗΣΗΣ»  και καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 1998/2006 στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου Βόλου,

Ο Σκοπός του σωματείου ήταν: α) ο συντονισμός δραστηριοτήτων για τη διατήρηση, τη διάδοση και την ενίσχυση της «αφήγησης» ως στοιχείου του πολιτισμού,

β) η δημιουργία και λειτουργία τμήματος αφήγησης με έρευνα και συγκέντρωση σχετικού υλικού,

γ) η υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της αφήγησης στα πλαίσια της παράδοσης,

δ) η συνεργασία με τοπικούς φορείς για την προώθηση και κατανόηση της ιδέας, του ρόλου και της σημασίας της αφήγησης στο σύγχρονο πολιτισμό.

Έδρα είχε  οριστεί η πόλις  του Βόλου.

 

Με την παρούσα 1η τροποποίηση τροποποιούνται τα παρακάτω άρθρα :

Στο άρθρο 3 που αφορά τους σκοπούς του σωματείου προστίθενται υπό τα στοιχεία ε) η οργάνωση  κάθε δύο έτη του φεστιβάλ αφήγησης στον ¨Όλυμπο με την συνεργασία του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

στ) Η δημιουργία χώρου για την προώθηση της αφήγησης και των παραμυθιών με επωνυμία σχετική με τίτλο όπως  «Σπίτι της Αφήγησης και του Παραμυθιού».

Άρθρο 5 – που αφορούσε την εγγραφή συνδρομή μελών. Μειώνεται η ετήσια συνδρομή (άρθρο 7)  και δεν απαιτείται πλέον καταβολή ποσού εγγραφής νέου μέλους.

Στα άρθρο  12, 18 που αφορούν την έδρα του Συλλόγου, παραμένει η πόλη του Βόλου κι εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο γραφείο.

Στο άρθρο 17 προβλέπεται θέση Αντιπροέδρου και στην συνέχεια στο άρθρο 19 Α οι αρμοδιότητές του .

Στο άρθρο 22 που αφορά τις ομάδες μελέτης, εξειδικεύεται ο ρόλος τους.

Στο άρθρο 23 – Ω ς προς τις αρχαιρεσίες, προστίθεται η δυνατότητα να γίνονται και το μήνα Μάϊο -Ιούνιο, επίσης αυξάνεται η  σταυροδοσία από 3 σε 5 σταυρούς.

Στο άρθρο  26 σχετικά με την σφραγίδα ορίζεται ότι θα φέρει το λογότυπο (ΠΟΦΑ).

Το άρθρο 28 παραλείπεται.

Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος για δυνατότητα τα μέλη εκτός Βόλου να ψηφίζουν εξ αποστάσεως με συστημένη επιστολή, 5 ημέρες πριν από τις εκλογές, καθώς και δυνατότητα σύγκλησης διοικητικών συμβουλίων μέσω SKYPE.

Στο άρθρο 23 δ΄ οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα 15 ημέρες πριν τις εκλογές.

Μετά τις αλλαγές που προαναφέρθηκαν και την κωδικοποίηση του, το καταστατικό του σωματείου, έχει ως εξής:

 

 

 

Καταστατικό Πανελληνίου Ομίλου Φίλων Αφήγησης (Π.Ο.Φ.Α.)

 

Επωνυμία – έδρα – σκοπός

Άρθρο 1ο: Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Αφήγησης».

Άρθρο 2ο : Έδρα του σωματείου ορίζεται ο Βόλος και το γραφείο της αναπληρώτριας καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Τασούλας Τσιλιμένη (Οδός Αργοναυτών και Φιλελλήνων, αριθμός  20, 3ος όροφος,  Γραφ. 17).

Άρθρο 3ο: Σκοπός του σωματείου είναι:

α) ο συντονισμός δραστηριοτήτων για τη διατήρηση, τη διάδοση και την ενίσχυση της «αφήγησης» ως στοιχείου του πολιτισμού,

β) η δημιουργία και λειτουργία τμήματος αφήγησης με έρευνα και συγκέντρωση σχετικού υλικού,

γ) η υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της αφήγησης στα πλαίσια της παράδοσης,

δ) η συνεργασία με τοπικούς φορείς για την προώθηση και κατανόηση της ιδέας, του ρόλου και της σημασίας της αφήγησης στο σύγχρονο πολιτισμό.

ε) η οργάνωση  κάθε δύο έτη του φεστιβάλ αφήγησης στον ¨Ολυμπο με την συνεργασία του πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

στ) Η δημιουργία χώρου για την προώθηση της αφήγησης και των παραμυθιών με επωνυμία σχετική με τίτλο όπως  «Σπίτι της Αφήγησης και του Παραμυθιού»

Άρθρο 4ο: Για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών του σωματείου προβλέπονται:

α) η οργάνωση εκδηλώσεων, συζητήσεων, διαλέξεων, επιστημονικών ημερίδων κ.λ.π.,

β) η συγκρότηση ομάδων, επιτροπών μελέτης και έρευνας πάνω σε θέματα σχετικά με την αφήγηση με τη συνεργασία επιστημόνων, ειδικών, ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και κάθε σχετικού φορέα,

γ) η έκδοση και διάθεση έντυπου υλικού και κάθε γραπτού και ηλεκτρονικού μέσου,

δ) η οργάνωση χώρου συνάντησης και συζήτησης,

ε) η χρήση κάθε πρόσφορου και νόμιμου μέσου.

 

Μέλη. Υποχρεώσεις και δικαιώματα, διαγραφή  

Άρθρο 5ο: Μέλη του σωματείου γίνονται όσοι συμφωνούν με τους σκοπούς και επιδιώξεις του σωματείου, όπως ειδικότερα διατυπώνονται στο καταστατικό. Ο ενδιαφερόμενος για την εγγραφή του ως μέλος του σωματείου υποβάλλει έγγραφη και ενυπόγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της αίτησης κατά την πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίασή του. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο αιτών την εγγραφή του ως μέλος του σωματείου δικαιούται να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, που επικυρώνει ή ανατρέπει την απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 6ο : Κάθε μέλος του σωματείου δικαιούται να αποχωρήσει ελεύθερα, αρκεί να υποβάλλει σχετική αίτηση προς το Δ.Σ., με την οποία και να γνωστοποιεί την πρόθεσή του. Η αποχώρηση συντελείται από τη στιγμή που υποβάλλεται η σχετική αίτηση προς το σωματείο. Το μέλος που αποχωρεί οφείλει να εξοφλήσει κάθε οικονομική του υποχρέωση προς το σωματείο.

Άρθρο 7ο : Κάθε μέλος του σωματείου υποχρεούται να καταβάλει ετησίως εισφορά ποσού 10 ευρώ. Η Γ.Σ. δικαιούται να αυξομειώνει με απόφασή της το ποσό της εισφοράς, καθώς και να αποφασίσει για το ποσό του δικαιώματος εγγραφής νέου μέλους  (το οποίο σήμερα δεν απαιτείται), αλλά και να επιβάλει έκτακτες συνδρομές για την αντιμετώπιση εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών. Το Δ.Σ. δικαιούται με απόφασή του να διαγράψει μέλος του σωματείου, που καθυστερεί αδικαιολόγητα την τακτοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων πέραν του έτους.

Άρθρο 8ο : Μέλος του σωματείου που ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του σωματείου ή με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει το καταστατικό, διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού προηγουμένως  κληθεί σε απολογία.

Το μέλος, σε περίπτωση που το Δ.Σ. αποφασίσει τη διαγραφή του από το σωματείο, δικαιούται να προσφύγει στη Γ.Σ., υποβάλλοντας σχετική ένσταση προς το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης περί διαγραφής. Το Δ.Σ. στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει γενική συνέλευση των μελών μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την υποβολή της παραπάνω ένστασης, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης τη διαγραφή ή μη του μέλους. Σε περίπτωση που και η Γ.Σ. αποφασίσει τη διαγραφή, τότε το συγκεκριμένο μέλος δικαιούται να προσφύγει στα Πολιτικά Δικαστήρια κατά την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 9ο : Κάθε μέλος του σωματείου δικαιούται να συμμετέχει ελεύθερα στη ζωή και στη δράση του σωματείου, να λαμβάνει μέρος στις γενικές συνελεύσεις και να εκφράζει τις απόψεις του, να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και να ενημερώνεται για τις υποθέσεις του σωματείου, να εκλέγει και να εκλέγεται στα καταστατικά όργανα, εφόσον έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

 

Πόροι του Σωματείου

Άρθρο 10ο: Πόροι του σωματείου είναι τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, οι τακτικές μηνιαίες συνδρομές, οι έκτακτες εισφορές, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα και άλλα έσοδα από παραστάσεις, συνεστιάσεις και κάθε δραστηριότητα του σωματείου.

 

Όργανα Δοίκησης – αρχαιρεσίες 

Άρθρο 11ο: Αρχές και όργανα του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Αρθρο 12ο: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Είναι το ανώτερο όργανο του σωματείου και αποτελείται από το σύνολο των μελών του που είναι οικονομικώς τακτοποιημένο σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. προ δεκαπέντε ημερών με ανάρτηση ανακοινώσεως στα γραφεία του. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα, οικονομικώς εντάξει, τα μισά συν ένα τακτικά μέλη του σωματείου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση συνέρχεται πάλι μετά από πέντε μέρες και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Επίσης ορίζεται ότι εξ αιτίας του γεγονότος ότι πολλά εκ των μελών βρίσκονται εκτός έδρας, δύνανται τα μέλη αυτά, αλλά κι όποιο άλλο μέλος κατά την ημερομηνία που ορίστηκαν οι εκλογές βρίσκεται  εκτός έδρας,  να ψηφίζουν για τα θέματα που αφορούν την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης με συστημένη επιστολή η οποία θα αποστέλλεται μέχρι την προηγουμένη των εκλογών ημέρα, προς τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. , ο οποίος στην συνέχεια θα την καταθέτει στα χέρια της εφορευτικής επιτροπής, το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της ημέρας των εκλογών. Για το σκοπό αυτό της παράδοσης δηλ. των κλειστών επιστολών των μελών που θα περιέχεται η ψήφος τους, θα συντάσσετε πρακτικό παραλαβής. Επίσης θα αποστέλλεται προς τα μέλη του Σωματείου που βρίσκονται εκτός έδρας, με ηλεκτρονική μορφή ή fax,  η ανάρτηση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα που θα εξεταστούν . Αντίγραφο των email η fax θα τηρείται στο βιβλίο της Γ. Συνελεύσεως και θα θεωρείται ότι το μέλος αυτό είναι παρόν εφόσον αποστείλει επιστολή με την οποία θα ψηφίζει για τα εκάστοτε προς ψήφιση θέματα  είτε στην ημερομηνία που ορίστηκε αρχικά η συνέλευση είτε σε οποιαδήποτε στην μετ΄αναβολή συνεδρίαση.

Άρθρο 13ο: Κατ' έτος συγκαλείται μία τακτική γενική συνέλευση, το μήνα Μάιο ή Ιούνιο, κατά την οποία το Δ.Σ. κάνει απολογισμό των πεπραγμένων του, εγκρίνεται ο ισολογισμός του προηγούμενου έτους, υποβάλλεται πρόγραμμα και προϋπολογισμός του επόμενου έτους και κάθε δύο χρόνια διεξάγονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Άρθρο14ο: Έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή μετά από αίτηση του 1/5 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης, τηρώντας του κανόνες του άρθρου 12 που προαναφέρθηκαν .

Άρθρο 15ο: Οι γενικές συνελεύσεις παίρνουν αποφάσεις που υποχρεώνουν όλα τα μέλη για τα θέματα που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη, την οποία υποβάλλει το Δ.Σ. Οι γενικές συνελεύσεις αποφασίζουν με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία δι' ανατάσεως της χειρός. Επιτρέπεται η ψηφοφορία των μελών, που είναι απόντα δικαιολογημένα, με εξουσιοδότηση που θα προσκομίζεται κατά τη συζήτηση. Κατ' εξαίρεση η ψηφοφορία είναι μυστική όταν πρόκειται για θέματα προσωπικής φύσεως,  μομφής και στις αρχαιρεσίες (στην περίπτωσή θα ισχύει η ψηφοφορία με συστημένη επιστολή κι όχι κατ΄εξουσιοδότηση . Στις περιπτώσεις αυτές η ψηφοφορία με εξουσιοδότηση απαγορεύεται. Ειδική πλειοψηφία απαιτείται όπου αναφέρεται ειδικά στο παρόν ή στον νόμο.

Άρθρο 16ο: Η Γ.Σ. έχει την ανώτατη εποπτεία των υποθέσεων του σωματείου, αποφασίζει για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του σωματείου, την αγορά ακινήτων και γενικά για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο καταστατικό. Των γενικών συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκτός από την συνέλευση αρχαιρεσιών και τη συνέλευση μομφής κατά του Δ.Σ.

Άρθρο 17ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και εκλέγεται από την τακτική γενική συνέλευση τον μήνα Μάιο ή Ιούνιο κάθε δεύτερο έτος, με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, με το σύστημα της απλής αναλογικής και έχει διετή θητεία. Το Δ.Σ. συνέρχεται με φροντίδα του συμβούλου που πλειοψήφησε και συγκροτείται σε σώμα 15 ημέρες από την εκλογή του, εκλέγοντας με φανερή ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.

Άρθρο 18ο: α) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το τρίμηνο σε ώρα που ορίζει ο Πρόεδρος και ανακοινώνει δύο ημέρες πριν μαζί με τα προς συζήτηση θέματα. Έκτακτα συγκαλείται όποτε κρίνει ένα από τα μέλη του ή ο πρόεδρος, ορίζοντας και τα θέματα. Συνεδριάζει στα γραφεία του σωματείου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Αργοναυτών & Φιλελλήνων - Βόλος - Γραφείο Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Τασούλας Τσιλιμένη).δύναται να συνεδριάσει μέσω skype και να αποφασίσει για όποιαδήποτε θέματα της αρμοδιότητάς του , αφού κρατηθούν πρακτικά στο βιβλίο του Δ.Σ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση(συνεδριάσεις μέσω skype)  τα πρακτικά θα υπογράφονται αμέσως μόλις τα μέλη βρεθούν στην έδρα του Σωματείου. β) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον 3 μέλη του. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας ορίζεται νέα συνεδρίαση. γ) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η συζήτηση και η ψηφοφορία 2 φορές και αν δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση τίθεται σε νέα συνεδρίαση. δ) Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε 4 συνεδριάσεις συνεχώς ή 8 συνολικά θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται από τον κατά σειρά επιλαχόντα αναπληρωματικό. ε) Κατά την εκλογή ορίζονται και 3 αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής που κατέλαβαν μετά τους επιτυχόντες, από τα οποία αντικαθίστανται τα μέλη του Δ.Σ. που εξέλιπαν, παραιτήθηκαν ή εξέπεσαν. Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ., εξαιτίας θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μειωθεί κάτω από 3 και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, συγκαλείται Γ.Σ. για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στ) Έκπτωση ολόκληρου του Δ.Σ. μπορεί να γίνει με απόφαση έκτακτης Γ.Σ. που συγκαλείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 96 Α.Κ. και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Παραίτηση του Δ.Σ. υποβάλλεται μόνο σε Γ.Σ , η οποία και εκλέγει πενταμελή επιτροπή για την προσωρινή διοίκηση και την διενέργεια εκλογών σε προθεσμία που θέτει η Γ.Σ. ζ) Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές και μπορεί να παρευρίσκεται κάθε μέλος του συλλόγου, για τούτο δε ο Πρόεδρος φροντίζει να κάνει γνωστό τον τόπο, την ημέρα και την ώρα των συνεδριάσεων.

Άρθρο 19ο: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.: α) συγκαλεί το Δ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις του, β) συγκαλεί τις Γ.Σ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 12-15 του παρόντος και προεδρεύει σ' αυτές, πλην των συνελεύσεων μομφής κατά του Δ.Σ. και της συνέλευσης για τις αρχαιρεσίες, στις οποίες προεδρεύει ο εκλεγόμενος από την Γ.Σ., γ) υπογράφει όλα τα έγγραφα του σωματείου και τα εντάλματα πληρωμής δ) λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. στην ετήσια τακτική συνέλευση κατά το μήνα Μάιο ή Ιουνιο, ε) εκπροσωπεί το σύλλογο, με εντολή του Δ.Σ. , ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής και έναντι οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου και οιουδήποτε φορέα, Οργανισμού κ.λπ, στ) υπογράφει μετά από απόφαση του Δ.Σ. συμβάσεις, δάνεια ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αναγκαίο για την είσπραξη χρημάτων.

Άρθρο 19Α : α) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του σωματείου σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται . Η αναπλήρωση γίνεται μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση του Προέδρου. β) Παραλαμβάνει τις συστημένες επιστολές των μελών που βρίσκονται εκτός έδρας και περιέχουν τις ψήφους για τις Γενικές Συνελεύσεις , τις οποίες στην συνέχεια τις παραδίδει στην εφορευτική επιτροπή κλειστές .γ)  υπογράφει μαζί    με τον Ταμία  κάθε ένταλμα πληρωμής

Άρθρο 20ο: Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.: α) διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις του σωματείου και την αλληλογραφία, β) τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γ.Σ. σε ειδικό βιβλίο, γ) κρατά την σφραγίδα και το αρχείο του σωματείου, δ) υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο ε) τηρεί το μητρώο των μελών και φροντίζει για την τακτική ενημέρωση του, στ)   Τον Γ. Γραμματέα . κωλυόμενο αναπληρώνει ο Ταμίας.

Άρθρο 21ο: Ο Ταμίας του Δ.Σ.: α) εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα του σωματείου, όλα τα έσοδα του σωματείου, β) κάνει τις πληρωμές με εντάλματα που υπογράφουν ο Πρόεδρος, ή  ο  Αντιπρόεδρος, και ο ίδιος και φέρουν τη σφραγίδα του σωματείου, γ) τηρεί το αναγκαίο βιβλίο εσόδων-εξόδων για την παρακολούθηση των οικονομικών του σωματείου, στο οποίο καταχωρεί αμέσως όλες τις εισπράξεις και πληρωμές, καθώς και όποιο άλλο βιβλίο σχετικό με τα οικονομικά είναι κατά νόμον αναγκαίο. Τα χρήματα του σωματείου κατατίθενται σε τράπεζα που αποφασίζει το Δ.Σ. στο όνομα του σωματείου. Μπορεί να κάνει αναλήψεις από το λογαριασμό αυτό με έγγραφη εξουσιοδότηση του Δ.Σ. υπογεγραμμένη από τους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο,  με τη σφραγίδα του σωματείου, στην οποία εξουσιοδότηση θα αναγράφεται το ποσό.

Άρθρο 22ο: Ομάδες μελέτης συγκροτούνται μετά από απόφαση του Δ.Σ. Είναι κι αυτές όργανα του σωματείου που συζητούν και μελετούν τα επιμέρους θέματα με τα οποία ασχολείται το σωματείο και υποβάλλουν προτάσεις στο Δ.Σ. και στις συνελεύσεις. Οι ομάδες και τα μέλη καθορίζονται από το Δ.Σ. και συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζουν τα μέλη της ομάδας.

Άρθρο 23ο: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ. α) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. γίνονται κάθε δύο χρόνια, κατά την τακτική Γ.Σ. το μήνα Μάιο ή Ιούνιο, με το σύστημα της απλής αναλογικής, β) το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» έχει κάθε μέλος που είναι ταμειακά εντάξει, γ) οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από την Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία και δεν μπορούν να συμμετέχουν σ' αυτή μέλη του Δ.Σ. και οι υποψήφιοι, δ) οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στον Γ.Γραμματέα  μέχρι και κατά τη διάρκεια της Γ.Σ., αλλά πριν από την ψηφοφορία για την εφορευτική επιτροπή, ε) στις εκλογές συμμετέχουν οι υποψήφιοι με ψηφοδέλτια συνδυασμών ή και ανεξάρτητοι, στ) εάν δεν υπάρχουν ψηφοδέλτια συνδυασμών μπορούν οι υποψήφιοι να κατέρχονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, ζ) στο ψηφοδέλτιο μπορούν να μπουν μέχρι και πέντε -5- σταυροί προτίμησης. Στην περίπτωση που στις εκλογές υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο, τότε στο ψηφοδέλτιο μπορούν να μπουν επίσης μέχρι τρεις σταυροί προτίμησης, η) οι τρεις πρώτοι κατά σειρά επιλαχόντες υποψήφιοι που δεν εκλέγονται θεωρούνται αναπληρωματικοί για την περίπτωση παραίτησης ή "καθαίρεσης μέλους του Δ.Σ., θ) η εφορευτική επιτροπή κάνει τη διαλογή, συντάσσει πρακτικό για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.

 

Τροποποίηση – διάλυση 

Άρθρο 24ο: Η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου αποφασίζονται από τη Γ.Σ., η οποία ειδικά για τις περιπτώσεις αυτές βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντα μέλη που καλύπτουν ποσοστό 50% συν ένας των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, ενώ απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Ειδικότερα η απόφαση  της τροποποίησης θα εκτελείται  από  το ΔΣ το οποίο θα την υλοποιεί δια των οργάνων του , τα οποία στην περίπτωση αυτή οφείλουν  να υπογράφουν άπαντες για λογαριασμό της όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 25ο: Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η περιουσία του περιέρχεται στο Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Ειδικές – μεταβατικές διατάξεις

Αρθρο 26ο: Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή με την επωνυμία του περιμετρικά και στο μέσον το έτος ιδρύσεως (2006) και φέρει το λογότυπο του ΠΟΦΑ .

Άρθρο 27ο: Η ισχύς του παρόντος τροποποιητικού καταστατικού αρχίζει μόλις γίνει η δικαστική έγκριση του και καταχωρηθεί στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου Βόλου. Η Γ.Σ. είναι αρμόδια για όσα ζητήματα δεν έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για τα μέλη.

 

Η παρούσα τροποποίηση του καταστατικού αποτελεί υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου που συνεδρίασε στις 8.1.2014 και η οποία υλοποίηση γίνεται κατ΄εντολή της Γενικής Συνέλευσης από το Δ.Σ., υπογράφεται δε από τα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με την ανωτέρω  απόφαση, το οποίο ανέλαβε το θέμα της διεκπεραίωσης της,.

Βόλος 25 Σεπτεμβρίου 2014

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου